Per here te pare publikohen dokumente sekrete nga Wikileaks per Albin Kurtin, kjo gje qe u zbulua se cfare thane amerikanet per Kurtin do ju “trondite”

445

Wikileaks publ ikoi dokumen tet se krete, ameri kanët e quaj tën Kurtin “v ekj,eprurës”, donin të mbetej në bu jrg.Që nga viti 2005, lideri i Vetëvendosjes, Albin Kurti ka organ izuar pro tes,ta të shumta për ka uza të ndryshme. Shumicën e rasteve, pro tes,tat janë manifes,tuar me akte të d hu,nës dhe dëm ,tim të pronës.Ndër vite, ndonëse kanë ndryshuar shpesh herë në qëndrime, lëvi zja e Kurtit në mënyrë kons,istente ka përdorur mjete të d hunsh,me për të mani,festuar pakënaq ësitë, shkruan Indeksonline.Madje në një an alizë që Departamenti i Shtetit Amerikan ia ka bërë figu rës së Kurtit, e paraqe,sin atë si një r, ez,ik dhe faktor afat,gjatë të destabi lizim,it të Kosovës.Ky paral,ajmërim ishte bërë në vitin 2007 nga ish-amba,sadorja amerikane në Kosovë, Tina Kajdanov, e cila tash është nje riu kryesor në admin,istratën amerikane në lufj ,tën kundër në botë, shkruan Indeksonline.Në raportin e zbardhur nga Wikileaks të 2007-së thuhet se konfer,enca për shtyp e Albin Kurtit demon,stron se ai do të vazhdojë të kundë,rshtojë Kosovën dhe autori tetet ndërkom,bëtare dhe të flakë emocio,net e kosovarëve që mund të jenë bërë të padurue,shëm me procesin e statu,sit final.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

“Veprimet e tija të kalu,ara janë të dëshmu,ara jo vetëm si të r, eziksh,me por edhe v ekjep,rurëse dhe ai po pr,emton se do të jetë edhe në të ardhm,en forcë des tabil,izue,se në Kosovë”, thuhet në këtë raport të shkruar nga ish ambasadorja amerikane në Kosovë, Tina Kajdanov.Ambasadorja amerikane, Tina Kaidanow po bash,këpunonte në mars 2007 me qeverinë e Agim Çekut që të mbe tej në bu j,rg sa më gjatë lideri i “Vetëvendosjes”, Albin Kurti. Kështu thuhet në njërin prej kabll ogrameve të Wikileaks të zbardhur nga mediat kosovare.Sic raporton Indeksonline, më 5 mars 2007, Kaidanow ka raportuar tek Depar tamenti Amer ikan i Shtetit për pro test,ën e lëvizjes së Kurtit të 3 marsit. Fillim isht, ajo thotë se prot est,a e 3 marsit shkoi e qetë, në dallim nga ajo e për gjakj,shm ja më 10 shkurt, dhe kjo “falë fa ktit që Kurti zj, arr ëndez,ësi i Lëvizjes gjendej në bu j,rg dhe falë faktit që institucionet kosovare dhe Zyra Amerikane dhanë mesazhin se përkr ahja e dhënë për “Vetëvendosje” bin te në kundër,shtim me të ardhm,en e Kosovës”.